Kostka brukowa i granitowa

układanie - sprzedaż

Obrzeża, palisady, ogrodzenia

Usługi koparko-ładowarką
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MATBRUK MATEUSZ KOKOT z siedzibą w BOGUCICE PIERWSZE ul. STARA WIEŚ 25, 28-400 PIŃCZÓW NIP: 6621762790

2) W sprawie danych osobowych można kontaktować się:
. listownie na adres: BOGUCICE PIERWSZE przy ul. STARA WIEŚ 25, 28-400 PIŃCZÓW
. przez e-mail: BIURO@MATBRUK.PL

3) Pozyskane dane osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, nr konta bankowego) przetwarzamy w celach:
.sprzedaży towarów oraz usług
.realizacji podpisanej z Panią/Panem umowy
. dochodzenia ewentualnych roszczeń, odszkodowań
. udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, reklamacje

4) Dostęp do Państwa danych ma administrator oraz upoważnieni i przeszkoleni w tym zakresie pracownicy firmy.

5) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

7) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
. podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie: dostawcy, firmy windykacyjne oraz
. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest bezterminowy.

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
. dostępu do swoich danych osobowych,
. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody - ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

11) W celu zapewnienia ochrony dóbr materialnych w firmie działa monitoring umożliwiaj±cy rejestrację obrazu.

12) Monitoring wizyjny nie narusza godności oraz wolności osób nim objętych. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, palarni, stołówki i innych pomieszczeń pracowniczych.

13) Nagrania z monitoringu są odpowiednio zabezpieczone przed kopiowaniem.

14) Dostęp do danych z monitoringu ma tylko administrator.

15) Nagrania z monitoringu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.

16) W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Copyright © matbruk.pl

układanie kostki brukowej Pińczów, Busko, Michałów, Jędrzejów, świętokrzyskie, kostka brukowa ceny, kostka brukowa wzory, jak układać kostkę brukową, poradnik układanie kostki,

Wszystkie podane na stronie ceny zawierają 23% podatku VAT.